Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN
1
ORDERBEVESTIGING
Na ontvangst van uw complete opdracht ontvangt u een orderbevestiging. CESPO
rekent op uw controle van deze bevestiging. Deze orderbevestiging is bindend.
Eventuele correcties op deze orderbevestiging dient u binnen twee werkdagen na
verzending van de orderbevestiging schriftelijk aan ons door te geven. Zonder uw
tegenbericht zullen wij de producten volgens de specificaties op de orderbevestiging
leveren.


ANNULERING
OF WIJZIGING
Onder wijziging verstaan wij een wijziging van een uitvoering, bijv. een kleur. Onder
annulering verstaan wij het terugtrekken van een orderregel of complete order en/of
het verlagen van een aantal.
Aangezien onze producten ordergericht geproduceerd worden, zijn aan het annuleren
of wijzigen van een order kosten verbonden. Na ontvangst van de orderbevestiging
heeft u twee werkdagen om uw order kosteloos te wijzigen. Bij wijzigingen die na
deze twee werkdagen aan ons doorgegeven worden berekenen wij de door ons reeds
gemaakte kosten aan u door. Bij een annulering zullen de door ons gemaakte
kosten altijd aan u doorberekend worden, ook als wij de annulering binnen twee
dagen ontvangen. Bij annulering brengen we tevens een percentage van 15% van de
geannuleerde order of orderregel in rekening.
Annulering of wijziging van de order kan uitsluitend plaatsvinden met schriftelijke
instemming van CESPO.


LEVERINGEN EN TRANSPORT
In Nederland zijn de meubelmontages en leveringen bij de prijs inbegrepen, tenzij
anders overeengekomen. De prijzen zijn gebaseerd op meubelmontages en
leveringen op de begane grond met een maximale afstand van 10 meter tot de eerste
deur die wordt betreden.


Bij meubelmontages en leveringen dient het adres goed bereikbaar te zijn voor een
vrachtauto van 10-18 meter lengte. Voor leveringen op de Waddeneilanden gelden
speciale tarieven.
Indien onderdelen separaat besteld en geleverd worden, zullen verzend- en
handelingskosten worden doorberekend.
De koper dient het geleverde onmiddellijk te controleren op eventuele afwijkingen van
het overeengekomene. Eventuele klachten dient u binnen 5 werkdagen na leverdatum
schriftelijk bij CESPO in te dienen. Na het verstrijken van deze termijn geldt het
geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de koper aanvaard. De koper
dient de gebrekkige zaken ter beschikking van CESPO te houden en ons zodoende
in de gelegenheid te stellen dit te onderzoeken. Door het indienen van de klacht
wordt de betalingsverplichting van de koper ten aanzien van de in geschil zijnde
zaken niet opgeschort.
Indien ten gevolge van overmacht nakoming van leververplichtingen van CESPO
redelijkerwijs niet kan worden verlangd is deze gerechtigd de levering op te schorten.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die oorzaak vindt in
omstandigheden die buiten de macht van CESPO liggen (zoals bedrijfsstoring /
onderbreking / te late levering door leveranciers / vervoersbelemmeringen).


VERSCHUIVEN VAN LEVERTIJDEN
Opdrachten op afroep plaatsen is niet mogelijk. Uitstel van levering is mogelijk
 voor een periode van maximaal 2 weken. Daarna worden opslagkosten in rekening
gebracht.


SERVICE EN GARANTIE
CESPO geeft 4 jaar garantie op haar producten onder voorbehoud van de volgende
bepalingen:
De garantieperiode gaat in op de dag van levering. De CESPO-garantie omvat het op
verzoek van de eigenaar herstellen van montage- en fabricagefouten. Voor
materiaalfouten gelden afzonderlijke regelingen die hierna volgen.
Aanspraken op de CESPO-garantie moeten binnen de garantieperiode schriftelijk (per
e-mail) kenbaar gemaakt worden onder vermelding van het originele factuur- of
ordernummer.
Niet onder garantie vallen:
-Reparaties verricht door derden.
-Normale slijtage en gebruikssporen.
-Schade ten gevolge van oneigenlijk gebruik of een onjuist onderhoud.
-De natuurlijke kenmerken van (hard)hout en metalen en afwerkmaterialen, zoals
verkleuringen,kleurnuances.
-Indirecte schade die het gevolg is van een eventuele montage- en fabricagefout,
zoals inkomstendervingen etc.
-Kleurafwijkingen bij nabestellingen.


VERREKENING GARANTIEBEPALING BIJ MATERIAALFOUTEN
Wanneer CESPO ten gevolge van een terecht beroep op de garantiebepalingen het
afwerkingsmateriaal of het gehele meubel moet vervangen, dan wordt rekening
gehouden met de normale afschrijving op duurzame gebruiksgoederen.
De genoemde termijnen gelden bij normaal gebruik en bij erkenning van uw klacht.
Meubelen zijn gebruiksgoederen waardoor bij vervanging of reparatie van de
materialen wordt gewerkt met een afschrijvingsdeel per jaar. Dit betekent dat
afhankelijk van de leeftijd een bijdrage in de kosten van de reparatie aan u wordt
berekend. Uiteraard ontvangt u hiervan op voorhand een prijsopgaaf.
0-1 jaar 100% garantie - uw bijdrage: 0%
1-2 jaar 75% garantie - uw bijdrage: 25%
2-3 jaar 50% garantie - uw bijdrage: 50%
3-4 jaar 25% garantie - uw bijdrage: 75%
4 jaar of ouder - garantie vervalt


INTELLECTUEEL EIGENDOM EN KNOW-HOW
-Alle intellectuele eigendomsrechten en know-how in verband met de producten
blijven bij CESPO berusten, tenzij schriftelijk anders tussen CESPO en de klant is
overeengekomen. Het voorgaande geldt ook in het geval dat CESPO speciaal
voor de klant producten tot stand brengt en de klant daarvoor heeft betaald.
-Het auteursrecht op door CESPO verstrekte adviezen, tekeningen, draaiboek,   
afbeeldingen, modellen, schetsen, inrichtingsvoorstellen, presentaties,
productspecificaties en omschrijvingen blijft altijd aan CESPO voorbehouden.
-Indien en zolang de intellectuele eigendomsrechten op de producten bij CESPO
berusten zal de klant zich onthouden van enige inbreuk op deze intellectuele
eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het registreren van
enig intellectueel eigendomsrecht, het claimen van enig intellectueel
eigendomsrecht als diens eigendom en het produceren en/of exploiteren van de
producten zonder voorafgaande toestemming van CESPO.
-Indien en zolang de intellectuele eigendomsrechten bij CESPO be
rusten neemt CESPO alle redelijkerwijs te vergen voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat
geleverde producten in strijd komen met enig in Nederland geldend recht van
intellectuele eigendom van derden.
-Klant zal zich onthouden van gebruik van door CESPO geƫxploiteerde handelsmerken of
gebruik van soortgelijk beeld-, klank-, vorm-, of woordaanduidingen en/of combinaties,
ongeacht het al dan niet bestaan van een depot dienaangaande, tenzij het gebruik door
CESPO schriftelijk is toegestaan.